Beweging 3.0 sluit 2016 met een positief resultaat af

28-07-2017

Zorginstelling vervolgt in 2016 ingeslagen weg en verbetert financiën


Beweging 3.0 heeft over 2016 een positief resultaat van € 1,6 miljoen gerealiseerd. Dit resultaat was te danken aan de verkoop van onroerend goed in december 2016.

Ten opzichte van 2015 nam de omzet in 2016 met € 5,1 miljoen toe, naar € 133,5 miljoen. Belangrijke oorzaak van deze omzetstijging is de boekwinst op de verkoop van vastgoed. Zonder deze verkopen zou het resultaat zijn uitgekomen op een verlies van € 2,4 miljoen. De bedrijfslasten zijn in 2016 met € 4,3 miljoen gedaald naar € 130,0 miljoen. Daarin daalde de post personeelskosten met € 3,3 miljoen doordat in 2015 een voorziening voor onregelmatigheidstoeslagvergoedingen (ORT) werd getroffen. In 2015 leed Beweging 3.0 nog een verlies van € 7,5 miljoen.

Vaste activa
De balans per 31 december 2016 toont dat de materiële vaste activa met € 9,3 miljoen zijn gedaald. Deze daling houdt grotendeels verband met het in december 2016 verkochte vastgoed.
Van de totale opbrengsten van de verkopen - € 16 miljoen -, is € 10 miljoen gebruikt om hypothecaire leningen af te lossen en daarmee de exploitatielasten voor de komende jaren te verlichten. Daarnaast wordt € 6 miljoen aangehouden voor de normale bedrijfsvoering en om noodzakelijke investeringen te bekostigen.

ORT door nieuwe CAO in 2015 afgeboekt
In 2016 werd een nieuwe cao VVT2016 - 2018 afgesloten. Als gevolg van deze nieuwe cao moeten voor € 2,3 miljoen aan kosten voor ORT worden betaald. Hiervoor is in de jaarrekening 2015 een voorziening voor ORT getroffen met een terugwerkend effect tot en met 2012. De reden dat deze voorziening in 2015 is verantwoord, is dat de nieuwe CAO in oktober 2016 bekend werd en de jaarrekening 2015 van Beweging 3.0 pas begin december 2016 is gepubliceerd.

Bedrijfsvoering verder optimaliseren
Gedurende 2016 zijn de liquide middelen toegenomen met € 2,5 miljoen, terwijl in 2015 nog sprake was van een afname van € 4,1 miljoen. Deze verbetering is vooral een gevolg van het realiseren van de verkopen van vastgoed. Daarnaast zijn diverse maatregelen uit het herstelplan geëffectueerd waardoor bestedingen zijn gedaald. Ook de komende jaren zal dit worden voortgezet: de bedrijfsvoering wordt verder geoptimaliseerd en het kostenbewustzijn gestimuleerd. De verwachting is dat 2017 met een licht positief resultaat zal worden afgesloten en in 2018 weer een positief bedrijfsresultaat behaald kan worden gebaseerd op een gezonde bedrijfsvoering.

Nieuwe koers
In mei 2016 werd duidelijk dat naast het sterk tegenvallende resultaat over 2015 ook de begroting voor 2016 niet gerealiseerd zou worden. Daarnaast verslechterde de liquiditeitspositie snel. Gevolg was dat Beweging 3.0 onder bijzonder beheer van haar financiers kwam. De Raad van Bestuur heeft daarom een herstelplan opgesteld om de financiën weer op orde te krijgen. De banken hebben vertrouwen in de ingezette herstelmaatregelen en zijn akkoord gegaan met de gevraagde herfinanciering. Het herstelplan maakt deel uit van de nieuwe koers van Beweging 3.0.

Meer informatie over de resultaten is te vinden in de jaarrekening 2016 van Beweging 3.0.

Terug naar overzicht