Beweging 3.0 sluit 2017 met een positief resultaat af

03-07-2018

Zorginstelling vervolgt in 2016 ingeslagen weg en verbetert financiën

 

Beweging 3.0 heeft over 2017 een positief resultaat van € 5,1 miljoen gerealiseerd (2016: € 1,6 miljoen positief resultaat). Dit resultaat is in belangrijke mate te danken aan de verkoop van onroerend goed halverwege 2017.

 

Zonder de verkopen van onroerend zou het resultaat zijn uitgekomen op een winst van circa € 1,1 miljoen (2016: € 2,4 miljoen verlies). Ten opzichte van 2016 nam de omzet in 2017 met € 1,9 miljoen af, naar € 131,6 miljoen. Belangrijke oorzaak van deze omzetdaling is de daling vanuit niet-zorg gerelateerde opbrengsten zoals huuropbrengsten. De bedrijfslasten zijn in 2017 met € 4,6 miljoen gedaald naar € 125,4 miljoen.

 

Vaste activa

De balans per 31 december 2017 toont dat de materiële vaste activa met € 8,8 miljoen zijn gedaald. Deze daling houdt grotendeels verband met het in 2017 verkochte vastgoed. Deze verkopen zijn eenmalig en maken deel uit van de realisatie van het strategisch huisvestingsplan. De opbrengsten van de verkopen worden met goedkeuring van de financiers aanwend om de locaties die Beweging 3.0 in eigendom heeft, te verbeteren zodat voldaan kan worden aan de steeds toenemende verzwaring van de zorg van huidige en nieuwe bewoners.

 

Bedrijfsvoering verder optimaliseren

Gedurende 2017 zijn de liquide middelen toegenomen met € 10,8 miljoen. Deze toename is vooral een gevolg van het realiseren van de verkopen van vastgoed. Daarnaast zijn diverse maatregelen uit het herstelplan geëffectueerd, waaronder daling van het verzuim, waardoor bestedingen zijn gedaald. De verwachting is dat in 2018 een eveneens positief bedrijfsresultaat behaald zal worden.

 

Nieuwe koers

In mei 2016 werd duidelijk dat naast het sterk tegenvallende resultaat over 2015 ook de begroting voor 2016 niet gerealiseerd zou worden. Daarnaast verslechterde de liquiditeitspositie snel. Gevolg was dat Beweging 3.0 onder bijzonder beheer van haar financiers kwam. De Raad van Bestuur heeft daarom een herstelplan opgesteld om de financiën weer op orde te krijgen. Dit is in hoge mate geslaagd en financiers hebben weer vertrouwen in Beweging 3.0. De komende jaren zal in het teken staan van het realiseren van de huisvestingsplannen, de kwaliteit van zorg borgen en voldoende personeel werven en behouden.

Meer informatie over de resultaten is te vinden in de jaarrekening 2017 van Beweging 3.0.

Terug naar overzicht