Over Beweging 3.0

Zorg met aandacht

Beweging 3.0 is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Hoevelaken, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg). Wij bieden wijk- en  gespecialiseerde verpleging bij u thuis, (tijdelijk) verblijf en zorg met en zonder behandeling in onze woonzorgcentra en verpleeghuizen en revalidatiezorg.

Daarnaast zijn Welzijnsorganisatie Welzin en Leef3.nu belangrijke activiteiten van Beweging 3.0. Welzin biedt dagbesteding, buurtbemiddeling, maatschappelijk werk en begeleiding aan mensen die thuis wonen. Leef3.nu levert particuliere diensten en producten waarmee mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Missie

Beweging 3.0 ziet het als haar missie om het leven van bewoners en cliënten en het werk van haar medewerkers zo aangenaam mogelijk te maken. Aangenaam leven betekent: betaalbare zorg van goede kwaliteit leveren die aansluit bij wat voor de bewoner en cliënt belangrijk is. Daarbij willen wij optimaal gebruik maken van het sociale netwerk van de bewoner en cliënt en ondersteuning en zorg bieden die bijdraagt aan het behoud van zelfredzaamheid (waar mogelijk) en de kwaliteit van leven. Aangenaam werken betekent dat de ondersteuning en zorg wordt gegeven door professionals die met hart, ziel en aandacht werken. Zij weten de verbindingen te leggen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en – als dat niet meer gaat – samen te werken met anderen om tot een optimale woonleefsituatie te komen. Goede zorg, welzijn en welbevinden staan daarbij centraal.

Kernwaarden

De cultuur van Beweging 3.0 is gebaseerd op twee kernwaarden: betrokken en professioneel.

  • Betrokken: bewoners en cliënten worden gekend, gehoord en gezien en medewerkers denken creatief met hen mee om samen een antwoord te zoeken op vragen die zij hebben.
  • Professioneel: de organisatie werkt met goed opgeleide medewerkers die weten wat ze doen en hoe zij hun professionele kennis en deskundigheid kunnen inzetten. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en delen hun kennis met collega’s om samen de zorg- en dienstverlening verder te verbeteren.

 

Feiten en cijfers

3000 Medewerkers
2000 Vrijwilligers
12 Locaties
1900 Cliënten wijkverpleging
1200 Bewoners zorglocaties
8.4 Gemiddeld waarderingscijfer

Bestuur en toezicht

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) bestuurt de organisatie en is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Vanuit de visie op zorg en de waarden ‘betrokken en professioneel’ geeft de RvB richting aan de ontwikkelingen en stuurt zij op resultaten. Over het beleid en het handelen legt zij intern verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Rianne van Eijk, Raad van Bestuur Beweging 3.0

Rianne van Eijk en Gerben Douma

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Zij geeft de Raad van Bestuur advies waarbij de focus ligt op de maatschappelijke rol en betekenis van Beweging 3.0. Dit doet de RvT vanuit het publieke belang en namens alle stakeholders binnen de kaders van statuten en reglementen. Daarmee draagt zij bij aan het maatschappelijke vertrouwen in Beweging 3.0.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Aad Koster, voorzitter
Aziza Aachiche
Jos van Rooijen, vicevoorzitter
Ruud Dirkse
Pink van Veen

Relevante documenten

ISO Certificaat

Het certificaat heeft betrekking op de volgende activiteiten: Wijkverpleging, tijdelijk eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en intramurale verpleeghuiszorg en woonzorg in de regio Eemland. Welzin en Leef3.nu vallen buiten de scope.

Green Deal

Beweging 3.0 committeert zich aan het verder verduurzamen van de organisatie met het ondertekenen van de Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan duurzame zorg’.

Onder meer met het realiseren van nieuwbouwplannen in 2030 die voldoen aan de doelstellingen wat betreft CO2-reductie. Maar ook op het gebied van circulaire bedrijfsvoering, milieubewuste afvalverwerking en gezonde leefomgeving worden stappen gezet. Daarnaast blijven we focussen op vitaliteit en op duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Ondertekening Green Deal – Samen werken aan duurzame zorg

CO2 reductie Beweging 3.0
Download hier de rapportage.

Kies de fiets of het openbaar vervoer

In een wereld waar de druk op ons milieu steeds groter wordt, is het essentieel dat we allemaal ons steentje bijdragen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Een van de meest effectieve manieren om dit te doen, is het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te omarmen.

Beweging 3.0 stimuleert daarom om de fiets en het openbaar vervoer te gebruiken als dagelijks vervoersmiddel.  Fietsen heeft bovendien een positief effect op de gezondheid en conditie. Samen werken we aan een duurzamere en gezondere wereld!

Onze tips om een bijdrage te leveren:

Plan reizen: Bekijk van tevoren of fietsen of het openbaar vervoer een haalbare optie is. Maak er een gewoonte van om voor korte afstanden de fiets te pakken.

Deel vervoer: Carpoolen is een zeer effectieve en sociale manier om het aantal voertuigen op de weg te verminderen.

Investeer in een fiets: Schaf een kwalitatief goede fiets aan indien dat mogelijk is. Het is een goede investering in de gezondheid en het milieu.

Verspreid het woord: Stimuleer anderen om zich ook bij deze beweging aan te sluiten. Samen kunnen we een groot verschil maken.

Samen Werken We Aan een Schonere Toekomst!

Verantwoording

Jaarverslagen

Privacyverklaring

Privacyverklaring voor bewoners en cliënten

Beloningssysteem

Voor het bepalen van het bezoldigingsbedrag voor de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt de bezoldiging gehanteerd conform de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector en de van toepassing zijnde sectorale regeling zorg- en welzijnssector.

Algemene voorwaarden

No show beleid dagcentra Beweging 3.0

Beweging 3.0 geeft opvolging aan datgene wat in ‘artikel 4.8 Hoe lang van tevoren kunt u een afspraak afzeggen of verzetten’ van onze algemene voorwaarden staat. Dit betekent dat als u uw bezoekdag op de dagcentra van Beweging 3.0 – Op de Berg & Lisidunahof –  niet tijdig afzegt (tenminste 24 uur van tevoren) wij genoodzaakt zijn u een factuur te sturen van € 32,50 per dagdeel.

ANBI-status

Beweging 3.0 heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling, de zogenoemde ANBI-status en geniet hierdoor belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur van Beweging 3.0. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting. Hieronder vindt u belangrijke gegevens in het kader van de ANBI-status:

Statutaire naam:  Stichting Beweging 3.0

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 32134360

RSIN-nummer: 8176.39.895

BTW nummer: NL 819319788B01

ANBI standaardformulier

Doelstelling

Stichting Beweging 3.0 heeft ten doel om op algemene grondslag bij te dragen aan de kwaliteit van leven van kwetsbare, veelal oudere, mensen met een zorg-, hulp- en/of ondersteuningsvraag. De stichting doet dit onder meer door zorg en voorzieningen te (doen) bieden, waaronder begrepen verzorging, verpleging, ondersteunende en activerende begeleiding en behandeling, zowel intramuraal als in de thuissituatie. Daarnaast biedt de stichting o.a. in samenwerking met stichting Welzin welzijnsactiviteiten en andere vormen van maatschappelijke dienstverlening.

Contactgegevens, samenstelling van het bestuur, beleid en financiële gegevens vindt u op de website.

Medezeggenschap

Ondernemingsraad

Binnen Beweging 3.0 zijn er twee afzonderlijke ondernemersraden:

  • OR Beweging 3.0
  • OR WELZIN

Deze Ondernemingsraden behartigen de belangen van de medewerkers van Beweging 3.0 en Welzin met als doel: het prettig werken in een sterke, gezonde organisatie waar de cliënt/bewoner centraal staat. Om dit te bereiken worden zowel de OR van Beweging 3.0 als de OR van Welzin actief (en waar nodig in een vroeg stadium) betrokken bij veranderingsprocessen in de organisatie. De Ondernemingsraden behandelen alle zaken die spelen op concernniveau (tactisch en operationeel) en bij die locaties, teams wijkverpleging en/of Welzin waar zaken impact hebben op de medewerkers. Daarbij hanteren ze een open en kritische houding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de OR van Beweging 3.0 of de OR van WELZIN.

Verpleegkundige Raad

De verpleegkundige Raad (VR) vertegenwoordigt de verpleegkundigen en verzorgenden van Beweging 3.0 en heeft als doel hun werkomgeving te verbeteren om de beste zorg te kunnen leveren aan de bewoners en cliënten. Zij hebben drie speerpunten:

  1. landelijke ontwikkelingen van het verpleegkundig vak van buiten de organisatie naar binnen halen.
  2. invloed uitoefenen op het zorgbeleid door bij de Raad van Bestuur aan tafel te zitten en gevraagd en ongevraagd advies te geven;
  3. verpleegkundigen en verzorgenden stimuleren om hun leiderschap te tonen en zo invloed uit te oefenen op de kwaliteit van zorg

Voor meer informatie of het leveren van input kunt u contact opnemen met de Verpleegkundige Raad van Beweging 3.0.

De Cliëntenraad houdt uw belangen in het oog

Beweging 3.0 wil de zorg steeds beter maken. Daar spant zij zich maximaal voor in. Om de belangen van bewoners en cliënten daarbij zo goed mogelijk te vertegenwoordigen zijn er cliëntenraden. Zij worden betrokken bij de plannen en geven hierover onafhankelijk advies aan de team- en clustermanagers van de organisatie. De cliëntenraad denkt mee over zaken die gaan over kwaliteit van leven en het welzijn van de bewoners en cliënten. De raden komen met suggesties en adviezen voor verbetering bij thema’s als familieparticipatie, eten en drinken, nieuwbouw, verbouw en zorgtechnologie.

Wettelijke basis

De cliëntenraden hebben een wettelijke basis: de Wet Medezeggenschap voor Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ). Deze wet geeft de cliëntenraden gevraagd en ongevraagd adviesrecht voor vrijwel alle belangrijke besluiten die de leiding van de zorginstelling wil nemen. Dat betekent dat de cliëntenraad rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de besluitvorming van de zorginstelling. Dit is belangrijk, omdat cliënten vaak zelf niet (meer) in staat zijn om hun eigen belangen te behartigen. Als cliënt heeft u via de cliëntenraad invloed op de zorg- en dienstverlening van Beweging 3.0.

Wijkverpleging en locaties eigen cliëntenraad

De cliënten van de wijkverpleging en elke locatie hebben een eigen cliëntenraad. In de raden zitten (vertegenwoordigers van) bewoners of (ex)cliënten, mensen die nauw betrokken zijn bij de locatie en personen vanuit het bedrijfsleven of de overheid met een bepaalde (ervarings)deskundigheid. De cliëntenraden bekijken of beleid, procedures en de informatieverstrekking hierover in het belang zijn van de cliënt en bewoner. Het is daarom wenselijk de raden vroegtijdig te betrekken bij in- en externe ontwikkelingen.

Wij zijn nog op zoek naar leden voor onze Cliëntenraad Wijkverpleging. Bekijk hier de vacature.

Centraal Platform Medezeggenschap

Onderwerpen die de wijkverpleging en/of locatie overstijgen worden in het Centraal Platform Medezeggenschap (CPM) besproken. Van alle cliëntenraden zit er één vertegenwoordiger in het CPM. Het platform is gesprekspartner van de Raad van Bestuur en beslist mee over het beleid van de gehele organisatie. Daarnaast geeft het CPM gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies over belangrijke onderwerpen die een groot deel van de bewoners en cliënten raken.

Contact of deelname

Zijn er onderwerpen die u voor wilt leggen, zoals tips om het leven op uw locatie aangenamer te maken of de zorg thuis te verbeteren? Of lijkt u het leuk om deel te nemen aan de cliëntenraad en uw ervaring in te brengen? Neem dan via e-mail contact op met de secretaris van de Cliëntenraad of zoek contact met de cliëntenraad van de locatie  waar u aan verbonden bent of de cliëntenraad wijkverpleging. Of vraag of een van de leden contact met u opneemt. Heeft u persoonlijke verbeterpunten? Neem dan contact op met de zorgmedewerkers.

Compliment, suggestie of klacht

Beweging 3.0 probeert met haar zorg en dienstverlening zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wensen. Bent u tevreden? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt uw ervaringen delen met de medewerkers en via Zorgkaart Nederland.

We willen het ook graag weten als onze zorg en dienstverlening tekort schiet of niet naar wens is. De beste manier om dit kenbaar te maken is door in gesprek te gaan met onze medewerkers zodat u samen tot een oplossing kunt komen.

We willen geen signalen missen en vinden het fijn als u met ons meedenkt. Door uw ervaringen te delen kunnen we onze kwaliteit verder verbeteren.

Onafhankelijk klachtenfunctionaris

Het kan zijn dat een gesprek met de medewerker niet het gewenste resultaat heeft, of u wilt uw onvrede bespreken met iemand die niet direct betrokken is.

De klachtenfunctionaris is er voor laagdrempelige klachtbehandeling. Aarzel daarom niet om contact op te nemen. Ook als u twijfelt of u een klacht wilt indienen. U kunt vertrouwelijk uw verhaal delen met de klachtenfunctionaris en daarna afstemmen wat u wilt.

U kunt contact opnemen met Wiena Bakker, onafhankelijk klachtenfunctionaris: klachten@beweging3.nl of 06 4639 2075.

De rol van de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris adviseert en ondersteunt. U kunt uw verhaal doen en de klacht doorspreken. De klachtenfunctionaris helpt om tot een goede oplossing van de klacht te komen, bijvoorbeeld door te bemiddelen. Wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk, u beslist zelf of en hoe u verder gaat met uw klacht. Meestal worden klachten zo naar tevredenheid van zowel uzelf als Beweging 3.0 afgehandeld. De klachtenfunctionaris heeft geen oordeel en hoort het verhaal van beide kanten.

Schriftelijk oordeel Raad van Bestuur

Lukt het niet om er samen met de klachtenfunctionaris uit te komen? Dan kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken aan de Raad van Bestuur en vragen om een schriftelijk oordeel.

Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg

Als u zich niet kunt vinden in het schriftelijk oordeel van de Raad van Bestuur, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg. Daar zijn kosten aan verbonden. De klachtenfunctionaris kan u hierover informeren. Of bekijk de website van de Geschillencommissie Zorg.

Klachtenregistratie

De klachtenfunctionaris verwerkt alle binnengekomen klachten en maakt geanonimiseerde rapportages. Met deze rapportages krijgen de Raad van Bestuur en het management van Beweging 3.0 informatie over de klachten. Zo zijn klachten een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van de geboden dienstverlening te verbeteren.

Kosten

Aan de klachtbehandeling binnen Beweging 3.0 zijn geen kosten verbonden. De kosten voor eventuele juridische bijstand zijn voor eigen rekening.

Lees hier de klachtenregeling van Beweging 3.0.

Vraag of klacht over een factuur

Heeft u vragen of een klacht over een factuur, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via het telefoonnummer 033 469 2020 of per mail:  klantcontactcentrum@beweging3.nl.

Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet Zorg en Dwang (Wzd)

De Wet Zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking bij onvrijwillige zorg en bij onvrijwillige opnames. Onvrijwillige zorg is zorg waartegen de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet, vooraf of nadat de zorg is ingezet.

Rol van cliëntenvertrouwenspersoon (cvp)

Elke cliënt die onder de reikwijdte van de Wzd valt heeft recht op een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). De CVP kan de cliënt en zijn vertegenwoordiger ondersteunen en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan de CVP ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en in het doorlopen van de klachtenprocedure. De CVP is onafhankelijk van Beweging 3.0 en biedt ondersteuning daar waar de cliënt of vertegenwoordiger dat wil.

Meer informatie over de CVP

Voor meer informatie over de CVP en wat die voor u kan betekenen kunt u kijken op de website van Zorgstem. Als u in contact wil komen met de CVP dan kunt u contact opnemen met Zorgstem, via telefoonnummer 088 678 10 00 of via het e-mail adres info@zorgstem.nl.

Brochures over de Wzd

Meer informatie over de Wzd is te vinden in de brochures die zijn ontwikkeld door KansPlus, in opdracht van het ministerie van VWS. Er is een brochure voor cliënten, een brochure voor professionals en een brochure voor familie.

Pers

Wilt u als redactie of journalist meer weten over Beweging 3.0? Bekijk de pagina Informatie voor de pers